Σχεδιασμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων

Εκτύπωση
Σχεδιασμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων

Η παροχή της Τεχνικής Βοήθειας βασίζεται σε στρατηγικές συνεργασίας μεταξύ χρηματοδοτικών οργανισμών και αναπτυσσόμενων χωρών, ενώ ένας καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη αειφόρων αποτελεσμάτων για τα προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας είναι ο αποτελεσματικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγησή τους. Η European Profiles έχει εμπλακεί ενεργά σε αυτή τη διαδικασία για περισσότερα από δέκα χρόνια, κατανοώντας σε βάθος τις στρατηγικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις που οδηγούν στην επιτυχή εφαρμογή τους.

Για τον σχεδιασμό επιχειρησιακών προγραμμάτων ξεκινάμε με τη διεξαγωγή μιας διεξοδικής ανάλυσης της κατάστασης σε εθνικό και τομεακό επίπεδο για να αναγνωριστούν τα προβλήματα, οι περιορισμοί και οι ευκαιρίες, οι οποίες θα μπορούσαν να διευθετηθούν μέσω της βοήθειας διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών. Παράλληλα, υποστηρίζουμε τους διεθνείς οργανισμούς και τις εθνικές κυβερνήσεις να αναπτύξουν μακροχρόνιες εθνικές στρατηγικές και σχέδια ανάπτυξης και προγραμματισμού.

Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων αναπτύσσουμε μεθόδους και το κατάλληλο σύστημα αποτίμησης επιπτώσεων, αποτελεσμάτων και δεικτών απόδοσης, υποστηρίζοντας τους διεθνείς οργανισμούς και τις εκτελεστικές αρχές να παρακολουθούν στενά τις επιχειρησιακές πτυχές κάθε προγράμματος, καθώς επίσης και να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των προγραμμάτων.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση, η βασική μας προσέγγιση είναι να ερμηνεύουμε τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς και να αντλούμε γνώσεις από αυτά που λειτούργησαν επιτυχώς. Το θέμα αυτό το αντιμετωπίζουμε με τις κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης που εφαρμόζονται εκ των προτέρων (ex ante), κατά τη διάρκεια (on going) και μετά το πέρας (ex post) των προγραμμάτων και καλύπτουν τις σημαντικότερες πτυχές των αναγκών αξιολόγησης που μπορεί να προκύψουν σε κάθε πρόγραμμα.


Με το πέρασμα των χρόνων έχουμε καταφέρει να τελειοποιήσουμε και να εμπλουτίσουμε τις μεθόδους σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης που χρησιμοποιούμε μέσω της διεξαγωγής πολλών σημαντικών έργων που μας έχουν ανατεθεί στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, στο Κιργιστάν, την Αγία Λουκία, το Βιετνάμ, την Ουκρανία και τη Ζάμπια.


Η πολυετής μας εμπειρία σε αυτό το χώρο αποτελεί μέτρο σύγκρισης και ασφάλειας για τη συνολική ποιότητα των έργων που θέτουμε σε εφαρμογή.