Τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη

Εκτύπωση
Η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στις συνολικές προσπάθειες εθνικής ανάπτυξης. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τις χώρες με χαμηλό ή μέτριο κατά κεφαλήν εισόδημα, στις οποίες τα οφέλη από την ανάπτυξη τείνουν να επικεντρώνονται στα μητροπολιτικά κέντρα, οδηγώντας σε περιφερειακές ανισότητες και ανομοιόμορφα αναπτυξιακά αποτελέσματα. Οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές πρέπει να υποστηριχθούν, τόσο για να ενισχυθεί η διαπραγματευτική τους δύναμη στις εθνικές πολιτικές διεργασίες, όσο και να προβάλουν το συγκριτικό ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, έτσι ώστε να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν ενεργά στις προσπάθειες για εθνική ανάπτυξη.

Στη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, η European Profiles υποστήριξε πολλές κυβερνήσεις και περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν σύγχρονες πολιτικές και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρόλου της περιφέρειας, καθώς και στη συνεισφορά της στην εθνική οικονομική ανάπτυξη. Έχουμε συνεργαστεί, ενδεικτικά, με κυβερνήσεις και περιφερειακές και τοπικές αρχές στην Ελλάδα, την Κροατία, τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Ταϊλάνδη και τη Μποτσουάνα σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων που εκτείνονται από την ενδυνάμωση των διαχειριστικών δυνατοτήτων σε τοπικό επίπεδο, έως την επεξεργασία νέων πολιτικών και στρατηγικών, τη μεταφορά των καλών πρακτικών στις περιφέρειες και την προώθηση διακρατικών δικτύων συνεργασίας.


Ειδικότερα, έχουμε συνεργαστεί με την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση για την εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικών περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης. Επιπροσθέτως, υποστηρίζουμε το Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Τοπικά Συμβούλια της Μποτσουάνα με σκοπό την ενδυνάμωση ενός αναπτυξιακού προγράμματος που θα βελτιώσει τη ζωή στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας.


Δίνουμε πρωταρχική σημασία στη συμμετοχική προσέγγιση, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι (stakeholders) έχουν ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό και την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης. Δίνουμε, επίσης, τη δέουσα σημασία στο εθνικό πλαίσιο ανάπτυξης, καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε έργου, αξιοποιώντας παράλληλα τις υπάρχουσες κοινωνικο-οικονομικές δομές.


Οι πελάτες μας εκτιμούν την ολιστική προσέγγιση που ακολουθούμε κατά την διαδικασία παροχής Τεχνικής Βοήθειας, καθώς και τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές με άξονα την αειφόρο ανάπτυξη σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.