Πολιτική προστασίας καταναλωτών

Εκτύπωση
Στην οικονομία ελεύθερης αγοράς οι πολιτικές προστασίας καταναλωτών έχουν αναπτυχθεί σταδιακά για να προστατέψουν τα συμφέροντα του καταναλωτή που συνήθως αποτελεί τον αδύναμο κρίκο στις οικονομικές συναλλαγές. Στις μέρες μας, η προώθηση της ασφάλειας των καταναλωτών και τα οικονομικά τους συμφέροντα αποτελούν βασική πολιτική στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, βοηθώντας τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες της αγοράς.

Το άνοιγμα των αγορών και η εμφάνιση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και νέων μορφών συναλλαγών έχουν δημιουργήσει την άμεση ανάγκη για την ανάπτυξη μιας νέας καταναλωτικής κουλτούρας στο ευρύ κοινό που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να γίνουν δυναμικοί παίκτες με ξεκάθαρα δικαιώματα, σαφώς καθορισμένα οικονομικά συμφέροντα και διεκδικήσεις στην ασφάλεια.


Δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της προστασίας καταναλωτών από την εποχή της εμφάνισης του κινήματος, προσφέροντας άμεσες και πρακτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κυβερνήσεις και δημόσια ιδρύματα που θέλουν να αναπτύξουν αποτελεσματικές πολιτικές προστασίας καταναλωτών, εναρμονισμένες με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ. Μεταξύ άλλων έχουμε συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις της Ουκρανίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Ρουμανίας, βοηθώντας τις αρμόδιες αρχές να φέρουν τα υφιστάμενα συστήματα πιο κοντά σε αυτά της ΕΕ μέσω της ίδρυσης βιώσιμων πλαισίων εποπτείας της αγοράς, υποστηρικτικών συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών, της καθιέρωσης εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, της προώθησης της εκπαίδευσης των καταναλωτών, της αύξησης της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη σημασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της υποστήριξης των μη κυβερνητικών οργανώσεων καταναλωτών.

Η προσέγγισή μας πρωταρχικώς δίνει έμφαση στο υφιστάμενο εθνικό πλαίσιο, τα χαρακτηριστικά του, τους περιορισμούς του και τους τομείς που καλύπτει, το οποίο με τη σειρά του θέτει τις βάσεις για την κατάλληλη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών εντός της ευρύτερης αναπτυξιακής πολιτικής. Βάσει αυτού, παρέχουμε υποστήριξη επικεντρωμένη στη βελτίωση του νομοθετικού, οργανωτικού και θεσμικού πλαισίου, χρησιμοποιώντας τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σημείο αναφοράς και προωθώντας την ανάπτυξη των κατάλληλων δομών για την υποστήριξη καταναλωτών, καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων καταναλωτών και τη δικτύωσή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Η κινητοποίηση και η συνεργασία μας με ομάδες πολιτών και οργανισμούς που ασχολούνται με υποθέσεις καταναλωτών αποτελούν κεντρικό κομμάτι της προσέγγισής μας. Η βοήθεια που προσφέρουμε στον τομέα αυτό υποστηρίζεται πάντα από εκτεταμένη και προσεκτικά σχεδιασμένη έρευνα, η οποία βοηθά στη διεξαγωγή εκστρατειών για τη διάδοση της σημαντικότητας ύπαρξης κανόνων προστασίας των καταναλωτών στο ευρύ κοινό.

Το έργο μας αναγνωρίζεται ευρέως από όλους τους συνεργάτες και πελάτες μας, οι οποίοι εκτιμούν την αφοσίωσή μας στο σχεδιασμό και τη συγκρότηση συστημάτων προστασίας καταναλωτών που συνεχίζουν να λειτουργούν και να αναπτύσσονται, ενώ μειώνεται σταδιακά η εξωτερική υποστήριξη που απαιτούν.