Πολιτική απασχόλησης

Εκτύπωση

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή εθνικών πολιτικών απασχόλησης, οι οποίες καλύπτουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, αποτελεί πρόκληση για τις περισσότερες κυβερνήσεις και δημόσιες αρχές. Η European Profiles διαθέτει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρία σε αυτόν τον τομέα και έχει υποστηρίξει κυβερνήσεις και φορείς σε αρκετές χώρες εντός και εκτός της ΕΕ. Μεταξύ άλλων, έχουμε πραγματοποιήσει μια σειρά διακρατικών έργων συνεργασίας με τη συμμετοχή πολλών ευρωπαϊκών χωρών και έχουμε εργαστεί (ενδεικτικά) για τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας, του Καζακστάν και της Ουκρανίας με στόχο την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση αποτελεσματικών μεθόδων για την προώθηση της απασχόλησης που συντελούν στη δημιουργία ενός συνεκτικού συστήματος αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

Η προσέγγιση της European Profiles βασίζεται στην εκτενή γνώση του περιεχομένου και, το σημαντικότερο, στην προσεκτική κατανόηση των εθνικών συνθηκών, προκλήσεων και αναγκών. Παρέχουμε εξειδικευμένη και στοχευμένη τεχνογνωσία στις δημόσιες αρχές για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων απασχόλησης τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ξεκινάμε από την προσεκτική αξιολόγηση του κοινωνικό-οικονομικού πλαισίου και τη διεξαγωγή μιας λεπτομερούς ανάλυσης της αγοράς εργασίας. Τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων συγκρίνονται με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες με τη σειρά τους παρέχουν τη βάση για το σχεδιασμό στοχευμένων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και την ανάπτυξη και ανανέωση των σχετικών μηχανισμών παρακολούθησης της αγοράς εργασίας.


Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη υπηρεσιών επαγγελματικού προγραμματισμού, καθώς και ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης.

Οι πελάτες μας εκτιμούν την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο, η οποία αποδεικνύεται από την πραγματοποίηση διαφόρων προγραμμάτων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών για την απασχόληση, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής δραστηριότητας, την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των γυναικών και την ένταξη ειδικών ευπαθών ομάδων.